دمنوش ها

دمنوش هاي گياهي فراورده های حاصل از دم كردن برخي گياهان دارويي هستند كه عطر، طعم و خواص حسي مطلوبي دارند. امروزه تمايل مصرف كنندگان به دمنوشهاي گياهي به صورت روزافزوني در حال افزايش است. اين امر به علت گسترش آشنايي مردم به خواص مفيد اين دمنوشها و نيز افزايش آگاهي نسبت به اثرات مضر نوشابه هاي صنعتی است.