شناسه محصول: 1080011

دمنوش مخلوط گزنه دملی

دسته: برند: دملی
آخرین بروزرسانی محصول: امروز 31ام فروردین 1403
ویژگی‌ها
بروشور نحوه مصرف: دارد
انقضاء: 2 سال
بسته بندی: مقوایی
نشان سیب سلامت: دارد
وزن خالص: 70 گرم
ترکیبات: ﮔﺰﻧﻪ، ﺩﻡ ﺍﺳﺐ، ﺗﺎﺝ ﺧﺮﻭﺱ، ﺭﯾﺸﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎﻥ، ﺯﺭﺩﭼﻮﺑﻪ، ﺳﯿﺎﻫﺪﺍﻧﻪ
موارد مصرف: ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻫﯿﭙﺮﭘﻼﺯﯼ ﺧﻮﺵ ﺧﯿﻢ ﭘﺮﻭﺳﺘﺎﺕ ﺳﻮﺯﺵ ﻭ ﺩﺭﺩ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﺗﮑﺮﺭ ﺍﺩﺭﺍﺭ
ارسال در اولین روزکاری
با پست پیشتاز به سراسر کشور
free-shipping
ارسال از ارومیه به سراسر کشورارسال از ارومیه به سراسر کشور
۴۸,۵۰۰ تومان
- +

معرفی

ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻥ ﭘﺮﻭﺳﺘﺎﺕ ﻭ ﯾﺎ ﻫﯿﭙﺮﭘﻼﺯﯼ ﺧﻮﺵ ﺧﯿﻢ ﭘﺮﻭﺳﺘﺎﺕ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺭﺍﯾﺞ ﺩﺭ ﭘﯽ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﻦ ﻣﺮﺩﺍﻥ است. ﮐﻪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺁﻥ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺩﻓﻊ ﺍﺩﺭﺍﺭ، ﺗﮑﺮﺭ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﻣﻨﻮﺵ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮔﺰﻧﻪ ﺩﻣﻠﯽ، ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ  ﻫـﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪﺩﯼ ﺑﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻫﺎﯾﭙﺮﭘﻼﺯﯼ ﺧﻮﺵ ﺧﯿﻢ ﭘﺮﻭﺳﺘﺎﺕ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﺩﻣﻨﻮﺵ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻓﺎﺭﻣﺎﮐﻮﻟﻮﮊﯾﮑﯽ ﻣﺘﻌﺪﺩﯼ هستند ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﻭ ﺳﯿﻨﺮﮊﯾﺴﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ. ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻮﺛﺮﻩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺭﯾﺸﻪ ﻭ ﺑﺮﮒ ﮔﺰﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮﻭﻥ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮﻭﻥ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺳﺘﺎﺕ ﮐﺎﻫﺶ می دﻫﺪ.

ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮﻭﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮔﯿﺎﻩ ﺳﺒﺐ ﻣﻬﺎﺭ ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮﻭﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﯾﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺮﻭﺳﺘﺎﺕ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮﻭﺳﺘﺎ ﮔﻼﻧﺪﯾﻦ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺮﻭﺳﺘﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﻭ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻥ ﭘﺮﻭﺳﺘﺎﺕ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰﺍﯾﯽ ﺩﺍﺭﺩ. ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺕ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﺩﻣﻨﻮﺵ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮﺍﺛﺮ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﭘﺮﻭﺳﺘﺎﺕ ﻭ ﻣﻬﺎﺭ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺗﻮﻣﻮﺭ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺭ ﺭﺩﻭﮐﺘﺎﺯ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺁﻧﺘﯽ ﺁﻧﺪﺭﻭﮊﻧﯿﮏ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻼﺋﻢ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻫﺎﯾﭙﺮﭘﻼﺯﯼ ﺧﻮﺵ ﺧﯿﻢ ﭘﺮﻭﺳﺘﺎﺕ ﻭ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺑﺪﺧﯿﻢ ﺷﺪﻥ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﯼ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ

ترکیبات دمنوش گزنه دملی:

ﮔﺰﻧﻪ، ﺩﻡ ﺍﺳﺐ، ﺗﺎﺝ ﺧﺮﻭﺱ، ﺭﯾﺸﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎﻥ، ﺯﺭﺩﭼﻮﺑﻪ، ﺳﯿﺎﻫﺪﺍﻧﻪ

موارد مصرف:

  • ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻫﯿﭙﺮﭘﻼﺯﯼ ﺧﻮﺵ ﺧﯿﻢ ﭘﺮﻭﺳﺘﺎﺕ
  • ﺳﻮﺯﺵ ﻭ ﺩﺭﺩ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﺩﺭﺍﺭ
  • ﺗﮑﺮﺭ ﺍﺩﺭﺍﺭ

نحوه و مقدار مصرف:

ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺩﻣﻨﻮﺵ،ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺁﺑﺠﻮﺵ، ﻣﺪﺕ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﻡ ﮐﺸﯿﺪﻩ، ﺳﭙﺲ ﺁﻧﺮﺍ سی دقیقه ﺍﻟﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯﻏﺬﺍ ﻣﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺭﻭﺯﯼ ﺩﻭ ﺍﻟﯽ ﺳﻪ ﺑﺎﺭ

هشدار و منع مصرف:

ﻣﺼﺮﻑ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺣﺴﺎﺱ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ. ﺑﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻘﺎﺩﯾﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﺎﺭﺿﻪ ﺍﯼ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ

توضیحات تکمیلی

بروشور نحوه مصرف

دارد

انقضاء

2 سال

بسته بندی

مقوایی

نشان سیب سلامت

دارد

وزن خالص

70 گرم

ترکیبات

ﮔﺰﻧﻪ، ﺩﻡ ﺍﺳﺐ، ﺗﺎﺝ ﺧﺮﻭﺱ، ﺭﯾﺸﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎﻥ، ﺯﺭﺩﭼﻮﺑﻪ، ﺳﯿﺎﻫﺪﺍﻧﻪ

موارد مصرف

ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻫﯿﭙﺮﭘﻼﺯﯼ ﺧﻮﺵ ﺧﯿﻢ ﭘﺮﻭﺳﺘﺎﺕ ﺳﻮﺯﺵ ﻭ ﺩﺭﺩ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﺗﮑﺮﺭ ﺍﺩﺭﺍﺭ

نقد و بررسی‌ها

5 از 5
از 1 دیدگاه

درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.

  1. 5.0

    صابر بهادران پاسخخریدار محصول

    عالی و خوب بسته بندی شده بود که محصول آسیب نبیند.
    انتخابی خوب برای خرید. این بار دوم هست که از این سایت می خرم و راضی هستم.

دمنوش-مخلوط-گزنه-دملی
دمنوش مخلوط گزنه دملی
۴۸,۵۰۰ تومان
- +